Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństw pod różnym względem. Cel realizujemy poprzez organizację festynów i turniejów sportowych, w tym wyścigów kolarskich, warsztatów rękodzielniczych, projektów integrujących podwyższających kompetencje zawodowe społeczeństwa.

– Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

– odbiorcy: osoby niepracujące,

– odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– muzyka
– teatr
– film
– taniec
– ochrona zabytków, dziedzictwo
– animacja społeczno-kulturalna
– edukacja kulturalna
– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i młodzieży